ยินดีต้อนรับเข้าสูู่่่ "งานการเงินและพัสดุโรงเรียนวัดบ้านจ่า"
พจนานุกรมคอมพิวเตอร์
เนคเทค
รวมพลคนรัก PHP
พันธุ์ทิพย์ดอทคอม
บทความ IT น่ารู้
กระซิบ ดอท คอม
บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่างซ่อมคอม
ไอทีสเตชั่น
รวมกล้องดิจิตอล
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL
เรียนรู้ผ่านเว็บ
ระบายไอเดีย
หลักการใช้คอมพิวเตอร์
การสร้างWBI
คอมพิวเตอร์เอื้ออาทร
โปรแกรม AutoCAD
โปรแกรม Adobe Photoshop
free-antivirus-software
คนทำเว็บดอทคอม
โลโก้ สพฐ.
ลินุกซ์ซิส
ThaiWBI
การสอบมาตรฐานวิชาชีพไอท

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ CAIนายพิเชฐ อินวกูล
ครูชำนาญการ
นางสาววิฑิตา มีสะอาด
ครูชำนาญการ


วิสัยทัศน์
           งานการเงินโรงเรียนวัดบ้านจ่า(เอี่ยมโหมดอนุสรณ์)
จัดให้มีการบริหารงบประมาณที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างสูงสุด และโปร่งใส ตรวจสอบได้
  พันธกิจ
           1. จัดให้มีการบริหารงประมาณอันเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างสูงสุด
           2. จัดให้มีการระดมทรัพยากร ทุกด้าน เพื่อพัฒนาการศึกษา
  เป้าหมาย
           1. มีระบบงานการเงินพัสดุ และบัญชีให้ถูกต้องเรียบร้อยเป็นปัจจุบัน
           2. มีการตรวจสอบภายใน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนวัดบ้านจ่า
1. มีคุณธรรมจริยธรรม
2. ขยัีัน ซื่อสัตย์ ประหยัด
3. มีวินัย ตรงต่อเวลา
4. มีความรู้ด้านเทคโนโลยี
5. อยู่่ร่วมกับสังคมอย่างเป็นสุข
วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดบ้านจ่า
โรงเรียนใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ จัดสภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมและพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดี มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ อยู่ร่วมสังคมอย่างมีความสุข นำความรู้และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ภายในปี 2553