มติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. สพป.สิงห์บุรี ครั้ืงที่ ึ8/2555

 

             วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 เวลา 13 .00 น.ได้มีการประชุม อ.ก.ค.ศ. สพป.สิงห์บุรี ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.สิงห์บุรี โดยนายจำเนียร วังชากร ประธาน อ.ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. การอนุมัติผลงานทางวิชาการข้าราชการครูที่ขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 ราย กรณีปรับปรุงผลงาน ดังนี้

1. นางจิราพร คุโม ก่อนประถมศึกษา รร.วัดหัวว่าว
2. นางอารีลักษณ์ ยิ้มสิน ก่อนประถมศึกษา รร.วัดตุ้มหู
3. นางอวยพร บุญผ่อง สุขศึกษา พลศึกษา รร.วัดพระปรางค์มุนี
4. นางสาววรรณา โพธิ์เตี้ย สุขศึกษา พลศึกษา รร.วัดอัมพวัน

     ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งเป็นครูชำนาญการพิเศษ ทั้ง 4 ท่าน ครับ

2.ที่ประชุมให้ความเห็นชอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ(โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด) โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นหนังสือขอลาออกจำนวนทั้งสิ้น 57 ราย ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว ขาดคุณสมบัติ 1 รายเนื่องจากอายุราชการเหลือ 1 ปี และต่อมามีผู้ยื่นหนังสือขอระงับการลาออกภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 (ณ เวลา 13.00 น.) จำนวน 12 ราย ผู้ที่ขอลาออก สพป.สิงห์บุรี ได้จัดลำดับโดยเรียงตามลำดับอาวุโสด้านอายุตัว

3. อนุมัตตัดโอนตำแหน่งการย้ายข้าราชการครูตามโครงการครูคืนถิ่น จำนวน 4 รายดังนี้

1.นางสาวอัญชรีย์ อัครวงษ์ ครู รร.วัดเชียงราก ย้ายไป รร.อนุบาลพยุหคิรี สพป.นครสวรรค์1
2. นางสาววิลาวัลย์ แจ่มรัศมี ครู รร.วัดเพิ่มประสิืทธิผล ย้ายไป รร.เมืองใหม่ลพบุรี สพป.ลพบุรี1
3.นางสาวธันยนันท์ รักเกียรติกุล ครู รร.วัดแหลมคาง ย้ายไป รร.บ้านละเวี้ย สพป.บุรีรัมย์2
4. นายกฤตภัฎ สันวงศ์ ครู รร.วัดโฆสิทธาราม ย้ายไป รร.บ้านปงยางคก สพป.ลำปาง1

 

4 การย้ายข้าราชการครูสายผู้สอน ตามคำร้อยขอย้ายครั้งที่ 1 (ยี่นคำร้อยขอย้าย 1-15 กุมภาพันธ์ 2555) สพป.สิงห์บุรี มีตำแหน่งสำหรับย้ายข้าราชการครู 6 ตำแหน่ง ที่ประชุมได้อนุมัติการย้ายดังนี้

ย้ายกรณีพิเศษ    
1.นางสาวพิชญา ทิพยสุวรรณมาลา ครู รร.บ้านหนองยาง สพป.ชัยนาท ย้ายมา รร.อนุบาลสิงห์บุรี
2. นางประเสริฐ โพธิ ครู รร.นิบงชนูปถัมภ์ สพป.ยะลา1 ย้ายมา รร.อนุบาลสิงห์บุรี
ย้ายกรณีปกติ    
ตำแหน่งว่าง    
1.นางธนาธิป สิงห์ดี ครู รร.ชุมชนวัดม่วง ย้ายมา รร.อนุบาลสิงห์บุรี
2.นางกัลยา จันทร์กอง ครู รร.บ้านโคกหิน สพป.เพชรบูรณ์3 ย้ายมาู รร.ชุมชนวัดม่วง
3.นางสาวกรรณิการ์ แก้วแสน ครู รร.บ้านเหวตาบัว สพป.ลพบุรี2 ย้ายมาู รร.ชุมชนวัดม่วง
4.นางศศิธร กษมากรณ์ ครู รร.บ้านโคกกร่าง สพป.นครสวรรค์3 ย้ายมา รร.วัดสิงห์
5.นางสาวพนิดา เจริญสุขมั่งมี ครู รร.พระอินทร์ศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา1 ย้ายมา รร.วัดอัมพวัน
ย้ายตัดโอนตำแหน่ง    
1.นางทวี แย้มเยื้อน ครู รร.ค่ายบางระจัน ย้ายมา รร.อนุบาลค่ายบางระจัน
2.นางนันศุภา วงษ์เสือ ครู รร.วัดราษฎร์ศรัทธาทำ ย้ายมา รร.อนุบาลบางระจัน
3.นางบุษบา บัวทอง ครู รร.ชุมชนวัดพระนอน ย้ายมา รร.อนุบาลอินทร์บุรี

5.อนุมัติการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการตัดโอนจากโรงเรียนเดิมที่มีิอัตราเกินเกณฑ์ไปโรงเรียนที่ไปช่วยราชการที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ 2 รายดังนี้

1.นางปิยาภรณ์ รองมี ครู รร.วัดท่าอิฐ ให้ดำรงตำแหน่ง ครู รร.วัดปลาไหล

2. นายสมพล ศุภนคร ครู รร.วัดชะอมสามัคคี ให้ดำรงตำแหน่ง ครู รร.อนุบาลสิงห์บุร

 

 

                                         มงคล แว่นไธสง ........ข่าว ณฐมน ธนูศิลป์ ...........ภาพ