มติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. สพป.สิงห์บุรี ครั้ืงที่ ึ12/2555

 

             วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดการประชุม อ.ก.ค.ศ. สพป.สิงห์บุรี ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.สิงห์บุรี โดยนายจำเนียร วังชากร ประธาน อ.ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. การย้ายข้าราชการครู สพป.สิงห์บุรี มีตำแหน่งข้าราชการสายผู้สอนว่าง 2 อัตรา คือ โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง และโรงเรียนวัดล่องกะเบา และ สพป.สิงห์บุรี ได้รับคำร้องขอย้ายเมื่อ 1-15 สิงหาคม 2555 เป็นข้าราชการครูภายในเขตฯ จำนวน 44 ราย และต่างเขตฯ 40 ราย ที่ประชุมได้พิจารณาอนุม้ัติการย้าย ดังนี้

1.นายพรทิพงษ์ อ่อนแป้น ครูโรงเรียนวัดไผ่ดำ(มิตรภาพที่ 183) ย้ายมาโรงเรียนชุมชนวัดดงยาง (ตามคำขอ)

2.นางภาวิณี ศรีเพ็ง ครูโรงเรียนวัดท่า สพป.ชัยนาท ย้ายมาโรงเรียนวัดล่องกะเบา

3.นางสาวเฉลิมขวัญ เพ็งบุญ ครูโรงเรียนบ้านวังผาตาด สพป.กาญจนบุรี เขต3 ย้ายมาโรงเรียนวัดไผ่ดำ(มิตรภาพที่ 183) ตำแหน่งว่างกระท

4. นางอนงค์ พิมพะ ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญ ย้ายมาโรงเรียนวัดโฆสิทธาราม (ย้ายกรณีโรงเรียนประกาศยกเลิกสถานศึกษา)

5. นางปภาวินทร์ สุขเกตุ ครูโรงเรียนวัดแจ้งพรหมนคร ย้ายมาโรงเรียนวัดศรีสาคร (ย้ายกรณีโรงเรียนประกาศยกเลิกสถานศึกษา)

6. นางกนกพร คงธนธีระบวร ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100 สพป.ลพบุรี เขต2 ย้ายมาโรงเรียนวัดโฆสิทธาราม (ย้ายสับเปลี่ยน)

7. นางสมนึก หงษ์ทอง ครูโรงเรียนวัดหัวว่าว ย้ายมาโรงเรียนวัดศรีสาคร (ย้ายโดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน)

8. นางจันทร์เพ็ญ แพรม้วน ครูโรงเรียนวัดสาธุการาม ย้ายมาโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี (ย้ายโดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน)

9. นางสาวจารุวรรณ สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดบ้านลำ ย้ายมาโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี (ย้ายโดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน)

10. นางจิราพร คุโม ครูโรงเรียนวัดหัวว่าว ย้ายมาโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส (ย้ายโดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน)

11.นายมนตรี โชคลาภ ครูโรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล ย้ายมาโรงเรียนวัดวิหารขาว (ย้ายโดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน)

12. นางราตรี อนุสิฏฐกุล ครูโรงเรียนวัดเฉลิมาศ ย้ายมาโรงเรียนวัดหนองสุ่ม (ย้ายโดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน)

2. อนุมัติการย้ายและส่งคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 5 ราย

3. ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง เนื่องจากนายวินัย ดิสสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรหมสาคร ได้รับคำสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป.พิจิตร1 ทำให้ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรหมสาคร ว่าง สพป.สิงห์บุรี จึงประกาศตำแหน่งว่าง เป็นเวลา 15 วัน เพื่อให้ผู้ประสงค์ขอย้ายได้ยื่นคำร้องขอย้ายต่อไป

3.อนุมัติผลงานทางวิชาการ ข้าราชการครูที่ขอเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กรณีปรับปรุงผลงาน

1.นางรัชนี เกตุใหม่ โรงเรียนวัดประสาท ก่อนประถมศึกษา

     ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งเป็นครูชำนาญการพิเศษ

4. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1-3 ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน 2 ราย คือ นางสาวสุทธิรัตน์ แกมทับทิม ครูโรงเรียนวัดบ้านลำ และ นางรัตนา สุขตั้งมั่น ครูโรงเรียนวัดพรหมสาคร

5. อนุมัติคุณสมบัติและแต่งตั้งกรรมการประเมินด้านที่ 1-2 และกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะผู้ำอำนวยการเชี่ยวชาญ ของ ผอ.สมชาย สุุขเคหา โรงเรียนวัดข่อย

6. อนุมัติคุณสมบัติและแต่งตั้งคณะกรรมการประเิมินด้านที่ 1-3 วิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน 1 ราย คือ นางสาวรุจิราวรรณ ฤกษ์มงคล ครูโรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี

7.อนุมัติคุณสมบัติและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1-2 วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ราย คือ นางน้ำฝน วัฒนพงษ์ ครูโรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี และ นางยนต์พักพริ้ง นนธิจันทร์ ครูโรงเีรียนวัดจักรสีห์

 

 

                                         มงคล แว่นไธสง ........ข่าว - นางสาวณฐมน ธนูศิลป์ ถ่ายภาพ