มติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. สพป.สิงห์บุรี ครั้ืงที่ ึ1/2556

 

             วันที่ 31 มกราคม 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดการประชุม อ.ก.ค.ศ. สพป.สิงห์บุรี ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.สิงห์บุรี โดยนายจำเนียร วังชากร ประธาน อ.ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. การย้ายข้าราชการครู สพป.สิงห์บุรี มีตำแหน่งข้าราชการสายผู้สอนว่าง 1 อัตรา คือ โรงเรียนวัดพระปรางค์วิริยะวิทยา อ.บางระจัน ที่ประชุมได้พิจารณาอนุม้ัติการย้าย ดังนี้

1.นางสาวนิตยา โรจนะ ครูโรงเรียนวัดชะอมสามัคคี ย้ายมาโรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยะวิทยา (ช่วยราชการอยู่ก่อน)และตัดโอนตำแหน่งโรงเรียนวัดชะอม ซึ่งเกินเกณฑ์ตั้งไว้ที่โรงเรียนวัดกระดังงา ที่ต่ำกว่าเกณฑ์

2.นางสาวรุจิราวรรณ ฤกษ์มงคล ครูโรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี ย้ายมาโรงเรียนวัดกระดังงา

3.นางสรญา อินทุมาน ครูโรงเรียนวัดคีม ย้ายมาโรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี (ว่างกระทบ)

4.นายนำไทย ชมภูเจริญ ครูโรงเรียนวัดหนองนาง สพป.อยุธยา1 ย้ายมาโรงเรียนวัดคีม (ว่างกระทบ)

2. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ที่ประชุม อนุมัติการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาตามคำขอย้าย ดังนี้

1.นายสนอง เพ็งบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดับ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรหมสาคร

2.นางสาวยุพา บุญอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาส ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดับ

3.นายสรชัย ศุภสิทธิกุลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสำราญ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขุนสงฆ์

ส่วนตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎ์ศรัทธาทำ ไม่มีผู้ประสงค์ขอย้าย

3.อนุมัติผลงานทางวิชาการ ข้าราชการครูที่ขอเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กรณีปรับปรุงผลงาน

1.นางสาวรัตนา สุยจิว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ภาษาไทย
2. นางจงดี ทองดี โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุง วิทยาศาสตร์
3.นางสาวดลนภา เอมอินทร์ โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน วิทยาศาสตร์
4.นางจำลอง กิจนิยม โรงเรียนบ้านเก่า วิทยาศาสตร์
5.นายวีระศักดิ์ ศรีเผือก โรงเรียนวัดเสือข้าม คณิตศาสตร์
6.นายอนันต์ ธูปบูชากร รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรหมสาคร บริหารการศึกษา

     ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งเป็นครูชำนาญการพิเศษ

4. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1-3 ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน 2 ราย คือ นางสาวขนิษฐา คำมาก ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี (จะแต่งตั้งได้เมื่อรับเงินเดือนต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.2ไม่เกิน 1 ขั้น) และนางสาวรุจิรา ฤกษ์มงคล ครูโรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี

5. อนุมัติคุณสมบัติและแต่งตั้งกรรมการประเมินด้านที่ 1-2 วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 ราย ดังนี้

1.นางวันเพ็ญ สุรินทะ ครูโรงเรียนวัดสาธุการาม

2.นางศิริลักษณ์ เงินเมือง ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี

3.นางจันทรา แฟงด้วง ครูโรงเรียนวัดประโชติการาม

4.นางสุพัตร ยิ้มจันทร์ ครูโรงเรียนวัดบ้านลำ

6.ที่ประชุมรับทราบผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ (ครูอัตราจ้างที่มีสัญญาจ้างครบ 3 ปี) จำนวน 10 อัตรา ดังที่ สพป.สิงห์บุรี ได้ประกาศผลสอบไปแล้ว โดยให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัววันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ส่วนที่สอบได้ไม่ครบจำนวนตำแหน่งที่ประกาศรับ ต้องรอ สพฐ. ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

7.ที่ประชุมรับทราบการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 11 อัตรา และวิชาเอกคณิตศาสตร์ 11 อัตรา ปรากฎว่า มีผู้ผ่านการคัดเลือกวิชาเอกวิทยาศาสตร์ 9 คน และวิชาเอกคณิตศาสตร์ 3 คน และ สพป.สิงห์บุรี จะประกาศรับสมัครรอบที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ 2 อัตราและคณิตศาสตร์ 8 อัตรา ต่อไป

8.อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1-2 สำหรับวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 5 ราย ดังนี้ นางเกสร ไสยพาที นางเดือนงาม ธาระเขตร์ นางสาวจันทร์เืรือง พานิช นางยนพักพริ้ง นนทิจันทร์ และนางน้ำฝน วัฒนพงษ์ และ สพป.สิงห์บุรี จะได้ส่งให้คณะกรรมการประเมินด้านที่ 3 ต่อไป

9.อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1-2 สำหรับวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ(สาขาบริหารสถานศึกษา) จำนวน 1 รายคือ นายสมชาย สุขเคหา สพป.สิงห์บุรี จะได้ดำเนินการส่งให้ สำนักงาน ก.ค.ศ.ดำเนินการต่อไป

10.ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมััติ ปรับปรุงองค์ประกอบหลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูสายผู้สอน เพื่อประกาศใช้ในการย้ายครั้งที่ 1/2556 รายละเอียดติดตามหัวขัอข่าวการย้าย.....

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนครข้าราชการครูที่ประสงค์จะเขียนคำร้องขอย้าย ครั้่งที่ 1/2556 สามารถส่งคำร้องขอย้ายได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2556 ส่วนตำแหน่งว่าืืงที่ใช้ในการรับย้าย ยังไม่มีตำแหน่ง เนื่องจาก สพป.สิงห์บุรี ยังไม่ได้รับอัตราคืนจาก สพฐ. เนื่องจากว่างจากการเกษียณอายุราชการ และเกษียณก่อนกำหนด ฉะนั้นให้เขียนคำร้องย้ายไปโรงเรียนที่คาดว่าจะมีตำแหน่ง หรือที่มีครูต่ำกว่าเกณฑ์ และขอให้ท่านศึกษาหลักเกณฑ์ที่จะประกาศใช้ให้ละเอียด และแนบเอกสารประกอบตามที่กำหนด ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี ส่วนข้าราชการครูที่เขียนย้ายจากต่างจังหวัด ต่างเขต ให้แนบอัตรากำลังครู ในข้อมูล 10 มิ.ย. ด้วยทุกครั้ง

 

 

 

                                         มงคล แว่นไธสง ........ข่าว - นางสาวณฐมน ธนูศิลป์ ถ่ายภาพ