มติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. สพป.สิงห์บุรี ครั้ืงที่ ึ11/2555

 

             วันที่ 31 ตุลาคม 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดการประชุม อ.ก.ค.ศ. สพป.สิงห์บุรี ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.สิงห์บุรี โดยนายจำเนียร วังชากร ประธาน อ.ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สิงห์บุรี ได้รับคำร้องขอย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษาทั้ืงใน สพป.สิงห์บุรี และต่าง สพป. จำนวน 15 ราย และรอง ผอ. จำนวน 1 ราย โดยมีตำแหน่งสำหรับว่าง ผู้อำนวยการสถานศึกษา 5 ตำแหน่ง และรอง ผอ. 2 ตำแหน่ง แต่เนื่องจาก ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแจ้ง ชะลอการแต่งตั้ง เนื่องจากมีนักเรียนไม่ถึง 30 คน จึงมีตำแ่หน่งว่าง 4 ตำแหน่ง แต่เนื่องจาก สพฐ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่าต้องกันตำแหน่งสำหรับย้ายและบรรจุในอัตราส่วนที่เท่ากัน จึงใช้รับย้าย 2 ตำแหน่ง บรรจุ 2 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฯ รับย้าย 1 ตำแหน่ง บรรจุ 1 ตำแหน่ง และที่ประชุมอนุมัติการย้ายดังนี้

1.นายสถาพร คุ้มไพรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกระดังงา ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์

2.นางสาวกมลทิพย์ ใจเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์รัตนาราม ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม

3. นายกิตติ วงษ์แหวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขุนสงฆ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม

4. นายสิทธิชัย เครือทิวา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลวง ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล

5. นางสาวณัฐิกานต์ รักนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป.สระบุรี2 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้่อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านลำ

6. นายสมหมาย พลทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าหลวง สพป.ลพบุรี2 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ อ.อินทร์บุรี

2. การย้ายข้าราชการครูสายผู้สอนกรณีตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

ที่ประชุม ได้พิจารณาอนุมัติย้ายตัดโอนตำแหน่ง นายจำเริญ เสมอเหมือน นางพัสวี เสมอเหมือน ครู โรงเรียนวัดสองพี่น้อง ไปดำรงตำแหน่ง ครู โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด และอนุมัติรับย้ายตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน นายสมชาย โตงาม ครู โรงเรียนซอย 20 สาย 4 ขวา มาดำรงตำแหน่ง โรงเรียนวัดถอนสมอ

สำหรับข้าราชการครูที่ส่งคำร้องขอย้ายกรณีปกติ จะพิจารณาคำร้องขอย้ายในเดือนพฤศจิกายน นี้ โดยมีตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่งคือ โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง และโรงเรียนวัดล่องกะเบา ส่วนตำแหน่งว่างอื่นๆ ต้องรอ สพฐ.คืนอัตราเออรีฯและเกษ๊ยณ จึงจะรับย้ายได้....

3.อนุมัติผลงานทางวิชาการ ข้าราชการครูที่ขอเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

1.นายสมเกียรติ เหม่ชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ดัด งานเกษตร
2.นายชวลิต นันท์นุ่ม โรงเรียนวัดการ้อง งานเกษตร
3.นางสาวอารีย์ บุญฤทธิ์ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.อินทร์บุรี ก่อนประถมศึกษา
4.นางศรีไพร ฉายชูวงศ์ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยะวิทยา ก่อนประถมศึกษา
5.นางบุญเตือน เชื้อโชติ โรงเรียนวัดวิหารขาว ก่อนประถมศึกษา

     ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งเป็นครูชำนาญการพิเศษ ทั้ง 5 ท่าน ครับ

4. การแต่งตั้งกรรมการประเมินด้านที่ 1-2 เพื่อให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ที่ประชุมอนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1-2 นางเดือนงาม ธาราเขตร์ ครูโรงเรียนวัดเชียงราก และนางสาวจันทร์เรือง พานิช ครูโรงเรียนวัดวิหารขาว

5.การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1-3 เพื่อให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ที่ประชุมอนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1-3 นางรัตนา สุขตั้งมั่น ครูโรงเรียนวัดพรหมสาคร และนางขนิษฐา คำมาก ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี

         แจ้งข่าวเงินวิทยฐานะตกเบิก

ตามที่ สพฐ.แจ้งว่า ผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ที่มีคำสั่งตั้งแต่ กันยายน 2553 เป็นต้นมา แต่จะถึงคำสั่งเมื่อใด ต้องรอฟังข่าวที่แน่นอน และจะได้รับเงินเมื่อใดนั้น ได้สถอบถามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ของ สพป.สิงห์บุรี แล้ว ขณะนี้รอ สพฐ.ให้ไปตรวจสอบรายชื่อว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ ซึ่งคิวของ สพป.สิงห์บุรี จะไปตรวจฯ ในเดือน พฤศจิกายน นี้ และคาดว่าจะได้รับในเดือน ธันวาคม 2555 นี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบ โดยทั่วกัน และขอแสดงความยินดีกับทุกคนครับ

 

                                         มงคล แว่นไธสง ........ข่าว